انجمن مدیران صنایع:  http://www.amsiran.com

انجمن لجستیک ایران:  http://www.ilscs.ir

شرکت نورد ولوله پروفیل سپاهان: https://www.sepahan.com