- انجمن لجستیک ایران:  http://www.ilscs.ir

- انجمن مدیران صنایع:  http://www.amsiran.com

- مهندسین مشاور زنجیره کارآمد: http://www.escco.ir

- شرکت نورد ولوله پروفیل سپاهان: https://www.sepahan.com

- مجموعه صنعتی پانل دیپلمات: https://www.paneldiplomat.com

- موسسه مدیریت زنجیره تامین آمادگران: https://www.amadgaran.com

- طراحی، مهندسی و ساخت تابلوهای صنعتی نیروسازه: https://niroosazeh.com