بیانیه ماموریت:
ما با ایجاد ارزش در زیرساخت های لجستیکی  در خدمت تامین نیازهای مشتریان در بازار هدف هستیم، که در پرتو فرهنگ اخلاق گرائی، عقلانیت و عدالت خواهی تلاش می کنیم تا محیط کاری رضایت بخش برای کارکنان،  ارزش آفرینی برای مشتریان،منافع معقول برای سهامداران را فراهم آوریم،

و با مشاکت موثر و پایدار در جامعه عاقبت به خیر شویم.