از آنجایی که سیستم های انبارش با مقاطع جدار نازک و سرد فرم داده شده، ساخته می شوند و وزن بارهای واحد می تواند تا %90 کل جرم قفسه بندی (بار زنده و بار مرده) باشد طراحی و محاسبات این سیستم ها، مدل سازی دقیق و تجزیه و تحلیل سازه ای اعضا و اتصالات و سیستم کامل را با درنظر گرفتن مخاطره آمیز ترین شرایط الزامی می کند از این رو با توجه به هندسه اعضای سازه‌ای، کمانش های کلی موضعی و پیچشی باید مورد بررسی قرار گیرند ضمن آنکه اتصالات باید در آزمایشات عملیاتی و بارگذاری صحه گذاری شوند.

 

خدمات تحلیل سازه

 

تحلیل سازه

مهندسی سازه