46-545PM.jpg

چالش های لجستیکی 

 •  تنوع وسیع اقلام و بسته بندی
 • حجم بالای ورودی و خروجی در انبار 
 •  عدم رعایت اصل FIFO
 • گران بودن اقلام موجودی
 • شرایط خاص نگهداری مواد وکالا
 • کوتاه بودن چرخه عمر کالاها   

 

دستاورد های همکاری با دژپاد

 •  مدیریت آسان موجودی مواد و کالا
 •  کاهش ضایعات مواد و کالا
 •  سرعت در تخلیه و بارگیری
 •  کاهش هزینه های نگهداری و برگشتی ها
 •  تحویل به موقع
 •  رعایت اصل FIFO

 

اسامی برخی از مشتریان

داروسازی جابر ابن حیان / داروسازی دکتر عبیدی /داروسازی ثامن / داروسازی سها / دارو پخش / داروسازی رازک / داروسازی بروجرد / البرز دارو /داروسازی خوارزمی /داروسازی اکسیر / داروسازی سبحان / داروسازی فارابی /داروسازی تماد / فارمادارو / سرم سازی شهید قاضی و ....

قفسه بندی

قفسه بندی

قفسه بندی

قفسه بندی

قفسه بندی

rtsi fknd